Политика за поверителност

1. Поверителност на предоставените данни

1-1. Личните данни, които Матиса Бари получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Те ще бъдат съхранявани в срок от 2 години, колкото е законовата гаранция за потребителска стока.

1.2. Матиса Бари изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

1.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.matisabari.com, да бъдат използвани от Матиса Бари за целите на директния маркетинг.

1.4. Матиса Бари се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: – е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент; – информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; – други посочени в закона случаи.

1.5. С регистрацията си в www.matisabari.com, потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Матиса Бари

2. Ползване на www.matisabari.com;

2.1. При използването на интернет страницата на Матиса Бари, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, Матиса Бари или всяко друго лице с което Матиса Бари има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.2. Интернет страницата е адресирана към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

2.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на www.matisabari.com са собственост на Матиса Бари.

2.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на www.matisabari.com, без изричното писмено съгласие на Матиса Бари , освен ако използването е с некомерсиална цел.